Skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrå för översättning till och från nordiska språk

Översättningsbyrå för nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk | Översättning till och från nordiska språk

Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska | Professionella översättare till och från nordiska språk | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

De nordgermanska språken utgör en av de tre germanska språkens grenar, en underfamilj till de indoeuropeiska språken tillsammans med de västgermanska språken och de utdöda östgermanska språken. De nordgermanska språken benämns ibland som de "nordiska språken” (danska, svenska, norska).

I Skandinavien avser termen "skandinaviska språk" språken i de tre kontinentala skandinaviska länderna, som en undergrupp till de nordiska språken, som åsidosätter undergruppen av öarna Färöarna och Island.

Ungefär 20 miljoner människor i de nordiska länderna har ett skandinaviskt språk som modersmål, inklusive en minoritet på ungefär 5 % i Finland. Språken som hör till det nordgermanska språkträdet pratas också på Grönland och av immigranter i Nordamerika.

Översättare till och från skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska

Översättare till och från skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska

Vad har de nordiska språken gemensamt

De nordiska språken som talas i Norden är svenska, norska, danska, isländska och finska. De flesta av dessa språk är germanska språk med undantag för finskan som tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen.

De nordiska språken har liknande grunder vilket gör att de är relativt lätta att lära sig om man redan kan ett annat nordiskt språk. Det finns också många gemensamma ord mellan de olika språken. Men trots detta är det fortfarande viktigt att komma ihåg att varje enskilt nordiskt språk har sina egna unika drag och variationer.

En annan intressant aspekt av de nordiska språken är deras historia. Under vikingatiden hade alla nordbor en relativt likartad kultur samt språk. Men över tiden utvecklade varje land sitt eget skriftspråk vilket ledde till skillnader i stavning och grammatik. Trots vissa skillnader så fortsätter dessa språk att påverka och berika varandras kulturer.

Det indoeuropeiska språkträdet

De flesta av Nordens språk till den indoeuropeiska språkstammen. Det gäller färöiska, isländska, norska, danska och svenska, som alla är nordgermanska språk med ursprung i det samnordiska språket som talades under vikingatiden.

Översättare till och från skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska

 Indoeuropeiska språk

Indoeuropeiska språk är världens mest spridda språkfamilj, omfattande de flesta språk i Europa (dock inte t ex finsk-ugriska och baskiska) och flera språk i södra och västra Asien. De uppdelas i: indoiranska (eller ariska) språk (omfattande indiska och iranska språk); tokhariska (två numera utdöda språk i Östturkestan); hettitiska m fl anatoliska språk (alla utdöda); thrakisk-frygiska språk (utdöda); illyriska (utdött); italiska språk (omfattande de utdöda språken latin, oskiska och umbriska); romanska språk (utvecklade ur latinet); baltiska och slaviska språk; albanska; armeniska; germanska språk; grekiska; keltiska språk.

Språken antas härstamma från ett gemensamt urspråk, urindoeuropeiskan, som man har kännedom om genom jämförelser mellan olika indoeuropeiska språk, i synnerhet deras fornstadier. Man har härvid infört beteckningen satemspråk för språken i de grenar av språkfamiljen där urspråkets främre k-ljud utvecklats till s. Som typexempel har man valt ordet hundra, vilket i urspråket antas ha hetat kmtom; det har antagit formen satem i den iranska avestiskan och liknande former i andra iranska och indiska språk och i armeniska, albanska, baltiska och slaviska. De övriga indoeuropeiska språken, där detta k-ljud bibehållits eller utvecklats på annat sätt, kallas centumspråk (kentumspråk) i anslutning till latinets ord för hundra, centum.

Antaganden om släktskap mellan indoeuropeiska språk och andra språkfamiljer har framförts men har inte kunnat få övertygande bevisning. Ett sammanfattande namn på de folk som talar eller har talat indoeuropeiska språk är indoeuropéer. Tidigare kallades dessa folk ibland arier eller ariska folk.*

Översättning till och från nordiska språk

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner.

Under mer än 30 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

 

* http://harnostudier.com/sprak.html