1about us scaled 1

Tjänstevillkor

Baltic Media (nordisk-baltisk översättningsbyrå)

Enskilda eller juridiska personer (kallas hädanefter ”kunden”) som lämnar in text för översättning, lokalisering, omarbetning, redigering eller en annan professionell språktjänst ingår ett bindande avtal med översättningsbyrån Baltic Media Ltd/Baltic Media Translations AB (kallas hädanefter ”byrån”).

I avsaknad av ett skriftligt avtal om motsatsen sluter byrån endast avtal enligt de villkor som anges i det följande, och dessa villkor omfattas och införlivas i alla avtal som byrån är part i. Alla översättnings- eller andra språktjänster som byrån tillhandahåller till kunden ska anses ha omfattats av dessa villkor oavsett om något motsatt står i kundens egna villkor, såvida inte kunden specifikt uppmärksammar byrån på kundens egna villkor vid tidpunkten för beställning från byrån eller såvida inte byrån har undertecknat ett exemplar av kundens villkor, i vilket fall de villkoren ska ha företräde.

Om inte kunden deklarerar att vissa villkor som anges i tjänstevillkoren är oacceptabla inom sex (6) av byråns arbetstimmar från mottagandet av priserbjudandet betraktas det som intygat.

1. Kravspecifikation

1.1. När kunden beställer en språktjänst ska kunden alltid ge uttömmande och detaljerade instruktioner om alla relevanta aspekter av uppdraget. Vid ett översättningsuppdrag ska kunden tydligt ange översättningens målgrupp och avsedda användning, till exempel huruvida översättningen krävs för

 • enbart informationssyfte
 • annons- och reklamverksamhet
 • juridiska ändamål eller patentprocesser
 • andra ändamål där den anlitade översättarens specifika återgivning av texten kan ha konsekvenser.

1.2. Om inte ändamålet med en översättning anges till byrån ska byrån utföra översättningen efter bästa omdöme i enlighet med ett av de ändamål som anges i ovanstående beskrivning som om ändamålet med översättningen hade angetts.

1.3. Om kunden vill använda en översättning för ett annat ändamål än för det som översättningen ursprungligen tillhandahölls ska kunden inhämta en bekräftelse från byrån eller en behörig myndighet om att översättningen är lämplig för det nya ändamålet.

1.4. Byrån förbehåller sig rätten att (om det behövs) ändra och anpassa en tidigare tillhandahållen översättning för det nya ändamålet och ta ut en extra avgift för det arbetet.

1.5. Om kunden använder en översättning för ett annat ändamål än det som översättningen tillhandahölls för och en sådan användning inte uppfyller förväntningarna har inte kunden rätt till någon kompensation från byrån, och kunden ska gottgöra byrån för eventuella förluster som uppstår för byrån i goodwill eller på annat sätt som ett resultat.

1.6. Kunden ska förse byrån med nödvändiga dokument för uppdraget och, om möjligt eller nödvändigt, annat hjälpmaterial, såsom tidigare översättningar, termlistor, publikationer, illustrativa referenser, annan grundläggande information och experthjälp. Dessutom ska kunden besvara byråns frågor om texten (till exempel om eventuella oklarheter eller bristfälligheter i texten som lämnas in för översättning).

1.7. Byrån ska inte vara skyldig att ange eller korrigera fel av något slag i något material som lämnas in till byrån för översättning av kunden, och byrån ska inte hållas ansvarig för eventuella följdförluster eller följdskador.

2. Beställningsmottagande, byråns utförande och samarbete mellan parterna

2.1. Kunden ska på egen bekostnad via e-post, vanlig post eller budtjänst skicka, eller personligen lämna in, sin beställning tillsammans med det källdokument som ska översättas till byrån, vilken skriftligen ska bekräfta mottagande och godkännande av beställningen. Tjänsteavtalet för det specifika översättningsuppdraget ska ingås när parterna skriftligen har kommit överens om ärendet, tidsfristen och avgiften för detsamma och när källdokumentet som ska översättas har mottagits av byrån. Alla risker som uppstår vid leveransprocessen av källdokumentet, särskilt riskerna för försenad leverans, förluster, skador eller förstörelse av dokumentet, ska bäras av kunden. Om källdokumentet presenteras oläsligt eller oanvändbart på annat sätt och därför måste skickas på nytt ska byrån utan dröjsmål underrätta kunden om det.

2.2. Byrån ska inte vara bunden av någon skyldighet att undersöka legitimiteten för behörigheten eller kompetensen hos den person som företräder kunden vid genomförandet av beställningsförfarandet, och efter bekräftelse av beställningen får inte kunden hänvisa till bristande kompetens eller behörighet hos företrädaren som skäl för att avstå från att betala eller få rabatt på översättningsavgiften.

2.3. Om inte kunden har fullgjort sina betalningsskyldigheter till fullo vad gäller fakturerade avgifter för tidigare beställningar ska byrån ha rätt att vägra att ta emot efterföljande beställningar från kunden tills full betalning av tidigare fakturerade översättningsavgifter har gjorts.

2.4. Vid beställningar som rör översättning av dokument som kräver specialiserad terminologi ska kunden utse en professionell kontaktperson för samråd om sådan terminologi, och den personen ska vara tillgänglig för byrån under hela översättningsförfarandet. Om kunden vid översättning av ett specialdokument vill att terminologi följs som tidigare har använts i liknande dokument eller dokument om samma ämne ska kunden tillgängliggöra de tidigare översättningarna för byrån tillsammans med eventuella ytterligare referenser, ordlistor eller en samling av den specialiserade terminologin.

2.5. Byrån ska behålla rätten att involvera och anlita en underleverantör under utförandet av översättningsuppdraget. Byrån bär hela ansvaret för underleverantörens verksamhet, precis som om verksamheten hade bedrivits av byrån.

2.6. Byrån ska vara skyldig att leverera översättningen i en fullt tillfredsställande kvalitet som uppfyller ändamålet på ett passande sätt. Byrån är endast skyldig att översätta särskild terminologi som finns i uppdragsdokumentet om kunden har tillhandahållit en ordlista över sådan terminologi tillsammans med källdokumentet.

2.7. Kunden är skyldig att utan dröjsmål granska den översättning som byrån har utfört.

2.8. När byrån skickar det färdiga översatta dokumentet till kunden ska byrån returnera, förstöra eller bevara källdokumentet i tre månader, beroende på vad kunden kräver.

2.9. Det är en förutsättning för att kunna uppfylla den angivna tidsfristen att byrån får alla relaterade dokument med beställningen. Om vissa eller alla dokument levereras sent ska tidsfristen förlängas på motsvarande sätt.

2.10. Om kunden annullerar beställningen av skäl som ligger utanför fel som rör otillfredsställande eller försenad leverans av översättningen av byrån är kunden skyldig att ersätta byrån för alla motiverade kostnader som uppstår i samband med utförandet av översättningsuppdraget och att betala översättningsavgiften i proportion till det arbete som verifierbart har utförts fram till dagen för en sådan annullering av beställningen samt eventuella andra skador som byrån ådrar sig.

2.11. Om inte kunden gör dokumentet som ska översättas tillgängligt för byrån när kunden begär en offert ska byrån endast tillhandahålla en preliminär offert. Offerten ska sedan bekräftas eller så ska en ny slutoffert erbjudas efter det att dokumentet som ska översättas har mottagits av byrån, och arbetet ska påbörjas när slutofferten har godkänts av kunden.

2.12. Vid bestämning av det specifika översättningsavgiftsbeloppet är källdokumentets ordantal vägledande. [Ordantalet räknas via menyalternativet Granska > Räkna ord i Microsoft Word-dokument.] För dokument där inte ordantalet kan kontrolleras används det översatta dokumentets målordantal.

3. Översättningsavgiftsbelopp, kostnadsfria tjänster och betalningsvillkor

3.1. Kostnaden för översättningen eller en annan språktjänst ska bestämmas i enlighet med den lämpliga omfattningen av byråns avgifter för den specifika typen av tjänst som krävs, eller i enlighet med ett ramavtal som byrån har ingått med kunden. Vid utarbetandet av en offert förbehåller sig byrån rätten att upphäva sin normala avgiftsskala, men ska på begäran förklara skälen till det.

3.2. Alla angivna kostnader är exklusive moms.

3.3. Kunden ska ge en tydlig anvisning om leveranskraven när kunden lämnar in texter för översättning, och byrån ska göra alla rimliga ansträngningar för att uppfylla kundens krav. Försenad leverans ska emellertid inte ge kunden rätt att hålla inne med betalning för utfört arbete.

3.4. Byrån ska inte ta ut avgifter för textinmatning, enkel formatering (till exempel styckebrytningar och användning av fetstil eller kursiv typ) (inte inklusive diagram eller tabeller), stavningskontroll, korrekturläsning eller elektronisk vidarebefordran (helst via e-post, kanske på en skiva) av måldokumentet. Om inte dokumentet skickas elektroniskt ska kostnaderna för leveransen av det färdiga uppdragsdokumentet bäras av kunden.

3.5. De tjänster som utförs av byrån anses vara immateriell egendom. Tills full betalning av beställningar har gjorts ska byrån behålla sin rätt att använda sådan egendom. Först efter att full betalning av beställningar har gjorts kan rätten anses ha beviljats för andra att använda den egendomen.

3.6. Kunden ska uppfylla sin betalningsskyldighet, såvida inte annat har avtalats skriftligen, beträffande översättningsavgiften inom trettio (30) kalenderdagar från mottagandet av den relaterade fakturan som har utfärdats av byrån. Betalningen ska ske via överföring till det bankkontonummer som anges på byråns faktura. I händelse av försenad betalning ska kunden betala till byrån motsvarande den nationella statskassans lägsta utlåningsränta som gäller den sista dagen före det kalenderhalvår som berörs av den försenade betalningen plus 25 procent som dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan gäller från och med betalningsfördröjningens första dag.

3.7. Skulle något arbete avbrytas på kundens uppmaning under en period på mer än 30 dagar under ett uppdrag ska alla kostnader som har uppstått till och med den tidpunkten faktureras och material som har beställts i samband med projektet ska faktureras i sin helhet.

3.8. Byrån förbehåller sig rätten att ta betalt för pågående arbete där produktionstiden överstiger 60 dagar. Byrån förbehåller sig också rätten att begära delvis eller full betalning i förskott eller vid mottagandet av produkterna av det utförda arbetet.

4. Korrigeringar och ändringar samt kontroll och godkännande

4.1. Kunden ska informera byrån inom åtta (8) dagar efter leveransen om kunden anser att leveransen är bristfällig på något sätt. Byrån förbehåller sig rätten att korrigera de upptäckta bristfälligheterna och misstagen inom en överenskommen tidsperiod.

4.2. Om kunden önskar att göra ändringar i översättningen som inte direkt kan hänföras till några konstaterade bristfälligheter ska kunden göra dessa ändringar i samarbete med byrån, annars är inte byrån ansvarig för eventuella ändringar som har gjorts efter leveransen till kunden.

4.3. Om kunden (eller kundens kund) önskar att få ändringar gjorda av en översättning som har levererats av byrån och begär att byrån ska genomföra sådana ändringar förbehåller sig byrån rätten att ta ut en separat avgift för ändringsarbetet, förutom när det krävs på grund av objektiva bristfälligheter i översättningen som har levererats av byrån.

4.4. När en översättning levereras till kunden för kontroll och godkännande före slutleverans ska kunden ge byrån återkoppling inom en överenskommen tidsperiod för att göra det möjligt för byrån att slutföra uppdraget.

5. Garantier och ansvar

5.1. Kunden är skyldig att säkerställa att den är juridiskt behörig och kapabel utan begränsningar att lägga en beställning för den tjänst som ska utföras av byrån. Om en tredje part, på grund av intrång i upphovsrätt eller någon annan rättslig grund, yrkar ansvar åtar sig kunden skyldigheten att befria byrån från sådant ansvar. Om en rättslig åtgärd vidtas mot byrån i samband med uppdraget ska kunden delta i de rättsliga förfarandena på uppdrag av och på begäran av byrån och ska stödja byrån under hela förfarandena.

5.2. I samband med översättning av svårläsliga (handskrivna eller otydliga) eller svårbegripliga dokument får inga garantikrav verkställas mot byrån. Byrån ska inte ta något ansvar för översättningsfel som uppstår till följd av fel, utelämnanden eller oklarheter i källdokumentet.

5.3. Kunden ska vara medveten om det faktum att det att vidarebefordra översatta texter som okrypterade bilagor inte garanterar konfidentialitet för texten, vilken därmed kan visas eller kommas åt av en tredje part. Kunden kan skicka dokument via e-post på egen risk, och byrån ska inte hållas ansvarig för desamma. Det rekommenderas att konfidentiella dokument vidarebefordras krypterade genom en särskild överenskommelse mellan parterna. Kunden ska genomföra eller begära leverans av dokumenten via e-post på egen risk, och byrån ska inte hållas ansvarig för desamma. Byrån åtar sig inget ansvar för resulterande skador eller för någon form av resulterande skador på dokument som skickas via e-post eller för att sådana kommer fram till kunden inom den angivna tidsfristen om byrån har skickat översättningen till kunden innan tidsfristen har löpt ut.

5.4. Om kunden beställer en snabböversättning ska en sådan snabbleverans innebära att byrån avstår från sin vanliga rutin att kontrollera att standarden är hög.

5.5. Byrån ska inte ansvara för noggrannheten när det gäller omvandling av mätningar, valutor eller liknande.

5.6. Byrån är skyldig att slutföra översättningarna med vederbörlig varsamhet, men kan inte åläggas att uppfylla kundens subjektiva förväntningar.

6. Upphovsrätt

6.1. Upphovsrätten till översättningar som produceras av byrån ska övergå till kunden när alla belopp som kunden är skyldig byrån för översättningen, inklusive eventuell dröjsmålsränta, betalas i sin helhet.

6.2. Inget i dessa villkor ska tolkas som att kunden får immateriella rättigheter till material, inklusive datorprogramvara och -system och oavsett om de har utvecklats av byrån eller av tredje parter, som byrån kan använda vid genomförande av översättningar eller överföring av data till kunden.

6.3. Om inte annat har avtalats skriftligen för ett visst uppdrag eller i ett avtal för återkommande arbete förbehåller sig byrån rätten att återanvända översättningsminnesinnehåll som har skapats under genomförandet av ett översättningsuppdrag från en kund till andra uppdrag.

6.4. Byrån ska inte ansvara gentemot kunden eller någon annan person för kostnader, fordringar eller skador (inklusive eventuella följdförluster eller följdskador) som uppstår på grund av intrång i upphovsrätten för material som tillhandahålls för översättning eller åtföljande referensmaterial, och kunden ska hålla byrån skadeslös gentemot alla kostnader, fordringar eller krav som uppstår med avseende på sådant material och användningen, översättningen eller publiceringen av dem.

6.5. Kunden ska vara fortsatt ansvarig enligt avtalet och för avtalspriset oavsett om byrån gör ett oavsiktligt intrång i upphovsrätten.

7. Ömsesidig konfidentialitet

7.1. Byrån är fullt medveten om den mycket känsliga karaktären för vissa arbeten som vi genomför och informationen som vi erhåller under våra relationer med kunder. Vi förbinder oss därför att upprätthålla strikt konfidentialitet i alla aspekter av arbetet som vi utför åt kunder. Läs vår integritetspolicy här.

7.2. Byrån förbinder sig att inte avslöja för någon person att inte för något ändamål kopiera eller använda konfidentiell information som rör våra kunders affärer, inklusive men inte begränsat till information om våra kunder och deras kunder, anställda och underleverantörer, priser eller andra frågor eller information om våra kunder och deras verksamhet eller våra kunders kunders verksamhet. Detta konfidentialitetsåtagande gäller för alla frågor och all information som inte är fritt tillgänglig för allmänheten.

7.3. Om byrån under uppdraget tillhandahåller know-how eller information, inklusive underleverantörernas identitet, till kunden ska kunden behandla sådan know-how eller information som konfidentiell och får inte använda sådan know-how eller information eller avslöja den till en tredje part.

7.4. Om identiteten på en av byråns underleverantörer blir känd för kunden i samband med ett uppdrag från kunden som ifrågavarande underleverantör arbetar med ska kunden förbjudas att kontakta ifrågavarande underleverantör för framtida översättningsuppdrag.

8. Force majeure

8.1. I händelse av force majeure ska byrån utan dröjsmål meddela kunden och uppge omständigheterna. Force majeure ska ge både byrån och kunden rätt att dra sig ur uppdraget, men under alla omständigheter förbinder sig kunden att betala byrån för redan utfört arbete. Byrån ska efter bästa förmåga bistå kunden i att förlägga uppdraget någon annanstans.

8.2. Force majeure ska vara strejker, lockouter, arbetskonflikter, civila oroligheter, naturkatastrofer, krigshandlingar och andra situationer som kan visa sig ha väsentligt påverkat byråns förmåga att slutföra uppdraget enligt vad som har avtalats.

9. Tvister och gällande lagstiftning

9.1. Som en del av byråns åtagande att följa principerna i standarden ISO 9001 för kvalitetsledning och ELIA:s (European Language Industry Association) kvalitetsstandarder och etiska och yrkesmässiga regler använder vi ett kvalitetsledningssystem för att undvika klagomål över huvud taget och för att kunna ta itu med de aktuella problemen om ett klagomål görs. I händelse av ett klagomål från en av byråns kunder om kvaliteten på våra tjänster i allmänhet eller om kvaliteten på ett specifikt uppdrag ska byrån ta itu med klagomålet och inleda korrespondens med kunden om problemet i syfte att lösa det till vår ömsesidiga tillfredsställelse. Byrån ska för egen del vidta alla rimliga åtgärder för att lösa tvister i godo och förväntar sig att dess kunder agerar på ett liknande sätt. Tvister som inte kan lösas av parterna själva ska avgöras genom skiljedom. Skiljedomstolens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för alla berörda parter.

9.2. Dessa allmänna tjänstevillkor ska tolkas i enlighet med svensk/lettisk lag.

DEFINITIONER

 1. ”Villkor” definieras som de allmänna affärsvillkor som Baltic Media Ltd. har enligt vad som anges nedan.
 2. ”Byrån” definieras som Baltic Media Ltd. (ett registrerat företag i Lettland med registreringsnumret LV40003172317) eller Baltic Media Translations AB (ett registrerat företag i Sverige med momsregistreringsnumret SE556675649901).
 3. ”Översätta”, ”översatt” och ”översättning” definieras som att återge information på källspråket till målspråket i skriftlig form. En ”översättare” definieras som en person som översätter.
 4. ”Omarbeta”, ”omarbetat” eller ”omarbetning” definieras som en undersökning av en översättning beträffande dess lämplighet för det överenskomna ändamålet där källtexten och måltexterna jämförs och korrigerande åtgärder vidtas i enlighet därmed. En ”omarbetare” är någon som omarbetar.
 5. ”Granska” eller ”granskat” definieras som en undersökning av en måltext beträffande dess lämplighet för det överenskomna ändamålet och respekt för konventionerna för den domän som den tillhör och där korrigerande åtgärder vidtas i enlighet därmed. En ”granskare” är någon som granskar. 6. ”Källtext” definieras som de dokument, material, textelement, bilder, fotografier, grafik, designer eller andra former av data som ska översättas. ”Källspråk” är det språk som källtexten är skrivet på.
 6. ”Källmaterial” definieras som de dokument, material, textelement, bilder, fotografier, grafik, designer eller andra former av data, oavsett format, som kunden tillhandahåller till byrån utöver en eller flera källtexter.
 7. ”Målspråk” definieras som det språk som källtexten återges till.
 8. ”Måltext” eller ”utfört arbete” definieras som resultatet av översättningstjänsterna genom vilka slutförda dokument, filer, material och andra översatta verk, vilka har eller inte har omarbetats, granskats eller kvalitetssäkrats, produceras av byrån åt kunden och levereras till kunden i enlighet med en specificerad beställning.
 9. ”Översättningstjänster” definieras som översättningsakten eller andra associerade tjänster som byrån tillhandahåller till kunden med det vedertagna antagandet att utfört arbete ska levereras till kunden i enlighet med en specificerad beställning.
 10. ”Kunden” definieras som en person, ett företag, en organisation, ett offentligt organ eller en juridisk person som byrån har gått med på att tillhandahålla översättningstjänster till i enlighet med villkoren.
 11. ”Inköpsorder” definieras som ett officiellt auktoriserat dokument eller en motsvarande skriftlig bekräftelse som genereras av kunden i skrift där kunden begär att byrån utför översättningstjänster och levererar det utförda arbetet till kunden.
 12. ”Beställning” definieras som en bekräftad förfrågan till byrån från kunden att utföra översättningstjänster åt kunden i enlighet med villkoren. En beställning ska endast anses vara giltig när byrån mottar en skriftlig inköpsorder från kunden.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

© 2021 Baltic Media®