1about us scaled 1

Tulkošanas un citu valodu pakalpojumu sniegšanas noteikumi

ISO sertificēts tulkošanas birojs SIA Baltic Media Ltd.

Jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk – „Klients”), iesniedzot tekstu tulkošanai, lokalizācijai, korektūrai, rediģēšanai vai jebkuram citam profesionālam valodu pakalpojumam, noslēdz abpusēji saistošu līgumu ar Baltic Media Ltd / Baltic Media Translations AB (turpmāk – „Aģentūra”). Aģentūra noslēdz līgumu tikai ar šeit aprakstītajiem noteikumiem, un jebkurš līgums, kuru Aģentūra noslēdz, ir pakļauts un ietver šos noteikumus, ja vien rakstiska vienošanās neparedz citādi. Aģentūras Klientam sniegtie tulkojumi vai citi pakalpojumi uzskatāmi par veiktiem saskaņā ar šiem noteikumiem neatkarīgi no tā, vai Klienta noteikumi ir pretrunā ar tiem vai ne, ja vien Klients īpaši nepievērš Aģentūras uzmanību Klienta noteikumiem brīdī, kad tiek veikts pasūtījums Aģentūrai, vai ja vien Aģentūra nav parakstījusi Klienta noteikumu eksemplāru – tādā gadījumā tiem tiek dota priekšroka. Gadījumā, ja Klients sešu (6) Aģentūras darba stundu laikā no cenas piedāvājuma saņemšanas nepaziņo, ka kāds no minētajiem Noteikumiem tam nav pieņemams, tie uzskatāmi par apstiprinātiem.

1. Prasību noteikšana

1.1. Pasūtot valodu pakalpojumu, Klientam vienmēr jāsniedz izsmeļošas un detalizētas instrukcijas par visiem būtiskajiem darba aspektiem. Tulkošanas pakalpojuma gadījumā Klientam skaidri jānorāda tulkojuma mērķauditorija un paredzētais pielietojums, piemēram, nepieciešams:

 • tikai informatīvā nolūkā
 • publicēšanai un reklāmai
 • juridiskiem mērķiem vai patentēšanai
 • jebkuram citam mērķim, kur piesaistītā tulkotāja veiktais tulkojums var radīt sekas.

1.2. Gadījumā, ja Aģentūrai netiek izpausts tulkojuma nolūks, Aģentūra veic tulkojumu pēc labākās sirdsapziņas atbilstoši vienam no iepriekšminētajiem nolūkiem tā, it kā tulkojuma nolūks tai būtu izpausts.

1.3. Gadījumā, ja Klients vēlas izmantot tulkojumu ne tā sākotnējā nolūkā, Klientam nepieciešams Aģentūras vai citas kompetentas iestādes apliecinājums, ka tulkojums atbilst jaunajam nolūkam.

1.4. Aģentūra patur tiesības grozīt un pielāgot šādu iepriekš veiktu tulkojumu (ja nepieciešams) jaunajam nolūkam un noteikt papildu maksu par šādu darbu.

1.5. Gadījumā, ja Klients izmanto tulkojumu ne sākotnējā nolūkā un šāds izmantojums neattaisno Klienta cerības, Klientam nepienākas kompensācija no Aģentūras un Klientam jāatlīdzina Aģentūrai zaudējumi, kuri tai tā rezultātā radušies, pēc labākās sirdsapziņas vai citādi.

1.6. Klientam jāsniedz Aģentūrai darba veikšanai nepieciešamie dokumenti un, ja iespējams vai nepieciešams, citi palīgmateriāli, tostarp iepriekš veikti tulkojumi, terminoloģijas saraksti, publikācijas, ilustratīvs uzziņas materiāls, cita pamatinformācija un speciālistu palīdzība. Turklāt Klientam jāsniedz Aģentūrai atbildes uz jautājumiem par tekstu (piemēram, par neskaidrībām tulkošanai iesniegtajā tekstā vai tā trūkumiem).

1.7. Aģentūrai nav jānorāda vai jālabo kļūdas Klienta tulkošanai iesniegtajos materiālos, un tā nav atbildīga par izrietošajiem zaudējumiem.

2. Pasūtījumu veikšanas kārtība, pasūtījumu izpilde un Pušu sadarbība

2.1. Klients uz sava rēķina nosūta Aģentūrai pa e-pastu, pastu vai ar kurjerpastu vai piegādā personīgi pasūtījumu un tulkojamo avota dokumentu, un Aģentūra apstiprina pasūtījuma saņemšanu un pieņemšanu rakstveidā. Pakalpojumu līgums par attiecīgo tulkojumu tiek noslēgts, kad Puses ir rakstiski vienojušās par tā priekšmetu, termiņu un cenu un Aģentūra ir saņēmusi tulkojamo avota dokumentu. Ar avota dokumenta piegādi saistīto risku, tostarp dokumenta piegādes kavējuma, zaudējuma, bojājumu vai zuduma risku, uzņemas Klients. Gadījumā, ja avota dokuments tiek atzīts par nesalasāmu vai jebkādā citā veidā nelietojamu un tādēļ tas jāpārsūta, Aģentūrai nekavējoties rakstveidā jāinformē par to Klients.

2.2. Aģentūrai nav jāpārbauda pasūtījumu veicošā Klienta pārstāvja pilnvaru vai kompetences likumība, un pēc pasūtījuma apstiprināšanas Klients nevar atsaukties uz pārstāvja kompetences trūkumu vai pilnvaru pārsniegšanu, izmantojot to par pamatu maksājuma neveikšanai vai atlaides saņemšanai tulkošanas pakalpojumiem.

2.3. Gadījumā, ja Klients nav izpildījis tā maksājumu saistības pilnā apmērā par iepriekšējiem pasūtījumiem, par kuriem izrakstīti rēķini, Aģentūra ir tiesīga noraidīt nākamos pasūtījumus no Klienta puses, līdz tiek apmaksāti iepriekš izrakstītie rēķini par tulkošanas pakalpojumiem.

2.4. Gadījumā, ja dokumentu tulkošanas pasūtījumi ietver specializētu profesionālu terminoloģiju, Klientam ir jānorīko profesionāla kontaktpersona – terminoloģijas konsultants un šādam konsultantam ir jābūt pieejamam Aģentūrai visa tulkošanas procesa laikā. Gadījumā, ja Klients specializēta dokumenta tulkošanas laikā vēlas izmantot līdzīgos dokumentos vai attiecīgās nozares dokumentos iepriekš lietoto terminoloģiju, Klienta pienākums ir nodrošināt Aģentūrai iepriekš veikto tulkojumu, kā arī papildu uzziņas materiālu, glosāriju vai specializētas profesionālās terminoloģijas krājumu pieejamību.

2.5. Aģentūra patur tiesības piesaistīt tulkošanas procesam apakšuzņēmēju. Aģentūra uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja darbību tā, it kā šādu darbību veiktu Aģentūra.

2.6. Aģentūrai jāveic tulkojums apmierinošā kvalitātē un atbilstoši attiecīgajam nolūkam. Aģentūrai ir jātulko pasūtījuma dokumentā esošā terminoloģija tikai tad, ja Klients kopā ar avota dokumentu ir iesniedzis šādas terminoloģijas glosāriju.

2.7. Klienta pienākums ir nekavējoties pārbaudīt Aģentūras veikto tulkojumu.

2.8. Aģentūras pienākums pēc gatavā tulkojuma dokumenta nosūtīšanas Klientam ir vai nu atdot, iznīcināt, vai trīs mēnešus uzglabāt avota dokumentu – saskaņā ar Klienta noteikto.

2.9. Lai ievērotu noteikto termiņu, Aģentūrai jāsaņem visi saistītie dokumenti kopā ar pasūtījumu. Gadījumā, ja dokumentu kopuma vai daļas piegāde tiek kavēta, termiņš tiek attiecīgi pagarināts.

2.10. Gadījumā, ka Klients kāda iemesla pēc atceļ pasūtījumu, izņemot, ja Aģentūra nenodod tulkojumu laikā vai Klients ar to nav apmierināts, Klientam ir jāatlīdzina Aģentūrai ar tulkošanu saistītie attaisnotie zaudējumi, kā arī jāsamaksā par tulkojumu proporcionāli līdz šādai pasūtījuma atcelšanas dienai pierādāmi paveiktajam darbam, kā arī pārējie Aģentūras gūtie zaudējumi.

2.11. Gadījumā, ja Klients nenodrošina tulkojamā dokumenta pieejamību Aģentūrai aprēķina pieprasījuma brīdī, Aģentūra veic tikai provizorisku aprēķinu. Pēc tam, kad Aģentūra ir saņēmusi tulkojamo dokumentu, tiek apstiprināts provizoriskais aprēķins vai tiek veikts jauns gala aprēķins un pēc tam, kad Klients apstiprinājis gala aprēķinu, tiek uzsākts darbs.

2.12. Nosakot tulkošanas cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota dokumentā. [Vārdu skaits apskatāms MS Word dokumentu sadaļā Tools/Word Count.] Gadījumos, kad vārdu skaits dokumentā nav nosakāms, tiek izmantots vārdu skaits tulkojumā.

3. Tulkojuma cena, bezmaksas pakalpojumi, maksājumu nosacījumi

3.1. Tulkojumu vai citu valodu pakalpojumu cenas tiek noteiktas atbilstoši Aģentūras cenrādim, kas attiecināms uz attiecīgo pakalpojuma veidu, vai saskaņā ar ietvarlīgumu starp Aģentūru un Klientu. Aģentūra patur tiesības neizmantot tās parasto cenrādi, sagatavojot aprēķinu, pēc pieprasījuma norādot iemeslu(s).

3.2. Aprēķini veicami bez PVN.

3.3. Klientam, iesniedzot tekstus tulkošanai, skaidri jānorāda piegādes prasības un Aģentūrai jādara viss tās iespēju robežās, lai izpildītu Klienta prasības. Taču piegādes kavējums nedod Klientam tiesības aizturēt maksājumu par paveikto darbu.

3.4. Aģentūra neietur maksu par mērķa dokumenta noformēšanu datorrakstā, vienkāršu formatēšanu (piemēram, dalīšanu rindkopās, rakstīšanu treknrakstā vai slīprakstā) (izņemot diagrammas un tabulas), pareizrakstības pārbaudi, korektūru un elektronisku nodošanu (ieteicams pa e-pastu, iespējams diskā). Gadījumā, ja dokuments netiek nosūtīts elektroniski, gatavā dokumenta piegādes izmaksas sedz Klients.

3.5. Aģentūras sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par intelektuālo īpašumu. Aģentūra patur tiesības izmantot šādu īpašumu, līdz pasūtījumi tiek apmaksāti pilnā apmērā. Tikai tad, kad pasūtījumi apmaksāti pilnā apmērā, drīkst piešķirt tiesības izmantot šo īpašumu citām personām.

3.6. Ja vien Puses nav rakstveidā vienojušās citādi, Klientam jāizpilda maksājumu saistības par tulkošanas pakalpojumiem trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no attiecīga Aģentūras izrakstīta rēķina saņemšanas; maksājums veicams ar pārskaitījumu uz Aģentūras rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājuma kavējuma gadījumā Klientam jāmaksā Aģentūrai bāzes likme, kas ir spēkā pēdējā dienā pirms kalendārā pusgada, kuru iespaido maksājuma kavējums, un 25% maksājuma kavējuma procenti. Maksājuma kavējuma procenti piemērojami, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu.

3.7. Gadījumā, ja jebkura pasūtījuma laikā kāds darbs pēc Klienta ierosinājuma tiek apturēts uz vairāk kā 30 dienām, visas uz to brīdi gūtās izmaksas jāiekļauj rēķinā un par visiem materiāliem, kuri pasūtīti saistībā ar projektu, jāizraksta rēķins pilnā apmērā.

3.8. Aģentūra patur tiesības izrakstīt rēķinu par tekošo darbu, ja izpildes laiks pārsniedz 60 dienas. Aģentūra patur tiesības pieprasīt maksājumu pilnā apmērā vai daļu no tā avansā vai paveiktā darba rezultātu saņemšanas brīdī.

4. Labojumi un izmaiņas, pārbaude un apstiprināšana

4.1. Gadījumā, ja Klients konstatējis piegādes defektus, tam jāinformē par to Aģentūra astoņu (8) dienu laikā no piegādes. Aģentūra patur tiesības labot konstatētos defektus un kļūmes saskaņotā termiņā.

4.2. Gadījumā, ja Klients vēlas veikt tulkojumā izmaiņas, kuras nav tieši attiecināmas uz konstatētajiem defektiem, Klientam jāveic šīs izmaiņas sadarbībā ar Aģentūru, pretējā gadījumā Aģentūra nenes atbildību par izmaiņām, kuras veiktas pēc piegādes Klientam.

4.3. Gadījumā, ja Klients (vai Klienta klients) vēlas, lai Aģentūras nodotajā tulkojumā tiktu veiktas izmaiņas, un lūdz Aģentūru tās veikt, Aģentūra patur tiesības ieturēt atsevišķu samaksu par šādu izmaiņu/grozījumu veikšanu, ja vien tā nav nepieciešama Aģentūras nodotā tulkojuma objektīvu defektu dēļ.

4.4. Gadījumā, ja pirms galīgās nodošanas tulkojums tiek iesniegts Klientam pārbaudei un apstiprināšanai, Klientam ir jāsniedz Aģentūrai atsauksmes saskaņotā termiņā, lai Aģentūra pabeigtu pasūtījumu.

5. Garantijas un atbildība

5.1. Klientam ir jānodrošina, ka tas ir likumīgi tiesīgs un spējīgs neierobežoti veikt Aģentūras sniegto pakalpojumu pasūtījumus. Gadījumā, ja trešā persona autortiesību pārkāpuma dēļ vai uz jebkāda cita juridiska pamata izvirza prasību attiecībā uz jebkāda veida atbildību, Klients apņemas atbrīvot Aģentūru no šādas atbildības. Gadījumā, ja pret Aģentūru tiek uzsākta lieta saistībā ar pasūtījumu, Klientam jāpiedalās tiesas procesā Aģentūras vārdā un pēc tās lūguma un jāatbalsta Aģentūra visa procesa laikā.

5.2. Pret Aģentūru nedrīkst izvirzīt garantijas prasības saistībā ar grūti salasāmiem (rokrakstā rakstītiem vai neskaidriem) vai grūti saprotamiem dokumentiem. Aģentūra neuzņemas atbildību par tulkošanas kļūdām, kuras radušās no kļūdām, izlaidumiem un neskaidrībām avota dokumentā.

5.3. Klients ņem vērā, ka tulkoto tekstu nosūtīšana nešifrētos pielikumos nenodrošina teksta konfidencialitāti un teksts tādējādi var tikt apskatīts vai pieejams trešām personām. Klientam uzņemoties risku, dokumenti var tikt nosūtīti pa e-pastu, un Aģentūra neuzņemas par to atbildību. Konfidenciālus dokumentus ieteicams sūtīt šifrētā veidā, pusēm atsevišķi vienojoties. Klients, veicot vai pieprasot dokumenta/-u nosūtīšanu pa e-pastu, uzņemas risku, un Aģentūra neuzņemas par to atbildību. Aģentūra neuzņemas atbildību par radītajiem zaudējumiem vai jebkāda veida bojājumiem dokumentos, kuri nosūtīti pa epastu, vai par to piegādi Klientam termiņā, ja Aģentūra nosūtījusi tulkojumu Klientam pirms termiņa.

5.4. Gadījumā, ja Klients pasūta steidzamu tulkojumu, šāda ātra piegāde var ietekmēt Aģentūras parasto praksi veikt augstas kvalitātes pārbaudi.

5.5. Aģentūra neuzņemas atbildību par mērvienību, valūtu utt. konvertēšanu.

5.6. Aģentūrai ir jāveic tulkojumi ar pienācīgu piesardzību, taču tās pienākums nav attaisnot Klienta subjektīvās cerības.

6. Autortiesības

6.1. Autortiesības uz jebkuru Aģentūras veikta tulkojumu tiek nodotas Klientam pēc tam, kad visi naudas līdzekļi, kuri Aģentūrai pienākas no Klienta, tostarp jebkuri maksājumu kavējuma procenti, apmaksāti pilnā apmērā.

6.2. Šajos noteikumos minētais nav interpretējams kā Klientam intelektuālā īpašuma tiesību piešķirošs uz jebkuru materiālu, tostarp Aģentūras vai trešo personu izstrādātu datorprogrammatūru un sistēmām, kuras Aģentūra var izmantot tulkojumu veikšanai vai datu nodošanai Klientam.

6.3. Aģentūra patur tiesības atkārtoti izmantot Klienta tulkojuma pasūtījuma veikšanas laikā radītu tulkošanas atmiņu saturu citiem pasūtījumiem, ja vien puses rakstveidā nevienojas citādi katram atsevišķam pasūtījumam vai jebkurā līgumā par atkārtotu darbu.

6.4. Aģentūra nav atbildīga Klienta vai jebkuras citas personas priekšā pa izmaksām, prasībām vai zaudējumiem (tostarp izrietošiem zaudējumiem), kuri radušies autortiesību pārkāpuma dēļ saistībā ar jebkuru materiālu, kurš iesniegts tulkošanai, vai uzziņu materiālu, un Klients nodrošina Aģentūrai tiesisko aizsardzību un zaudējumu atlīdzību saistībā ar šādiem materiāliem, to izmantojumu, tulkošanu vai publicēšanu.

6.5. Klients paliek atbildīgs saskaņā ar līgumu un līguma cenu, neskatoties uz netīšiem autortiesību pārkāpumiem no Aģentūras puses.

7. Abpusēja konfidencialitāte

7.1. Aģentūra pilnībā apzinās darba, kuru mēs uzņemamies, un informācijas, kuru mēs iegūstam līgumattiecību laikā ar klientu, sensitivitāti. Tādēļ mēs apņemamies nodrošināt stingru konfidencialitāti visos mūsu klientu vajadzībām veiktā darba aspektos. Par Aģentūras privātuma politiku un datu aizsardzību lasīt šeit.

7.2. Aģentūra uzņemas neizpaust nevienai personai un nekopēt un neizmantot nekādā nolūkā konfidenciālu informāciju, kura ir saistīta ar mūsu klientu saimniecisko darbību, tostarp, bet ne tikai, informāciju par mūsu klientiem un viņu klientiem, darbiniekiem un apakšuzņēmējiem, cenām vai jebkuru citu informāciju par mūsu klientiem un viņu saimniecisko darbību vai mūsu klientu klientu saimniecisko darbību. Šīs konfidencialitātes saistības attiecas uz visu informāciju, kura nav publiski pieejama.

7.3. Gadījumā, ja Aģentūra kāda pasūtījuma laikā nodrošina Klientam jebkuras zinātības vai informācijas, tostarp tās apakšuzņēmēju identitātes, pieejamību, Klients attiecas pret šādu zinātību vai informāciju kā pret konfidenciālu un neizmanto šādu zinātību vai informāciju, un neizpauž to trešām personām.

7.4. Gadījumā, ja kāda Aģentūras apakšuzņēmēja identitāte kļūst zināma Klientam saistībā ar Klienta, pie kura minētais apakšuzņēmējs strādā, pasūtījumu, Klients nedrīkst nolīgt minēto apakšuzņēmēju turpmākiem tulkošanas pasūtījumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Aģentūrai nekavējoties jāinformē par to Klients, norādot apstākļus. Nepārvaramas varas apstākļi dod tiesības gan Aģentūrai, gan Klientam atkāpties no pasūtījuma, taču Klients jebkurā gadījumā apņemas samaksāt Aģentūrai par paveikto darbu. Aģentūra iespēju robežās palīdz Klientam veikt pasūtījumu citur.

8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi streiki, lokauti, darba konflikti, pilsoņu nemieri, dabas katastrofas, karadarbība un jebkura cita situācija, kura var pierādāmi būtiski iespaidot Aģentūras spēju izpildīt pasūtījumu saskaņā ar vienošanos.

9. Strīdu izšķiršana un piemērojamā likumdošana

9.1. Mēs izmantojam kvalitātes vadības sistēmu, lai pirmām kārtām izvairītos no sūdzībām un atrisinātu problēmas, ja sūdzības tomēr tiek iesniegtas, tā kā Aģentūra apņemas ievērot ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas standarta un Eiropas Valodu nozares asociācijas (ELIA – European Language Industry Association) kvalitātes standartu, un ētikas un profesionālās rīcības kodeksa principus. Gadījumā, ja kāds no Aģentūras klientiem iesniedz sūdzību par mūsu pakalpojumu kvalitāti kopumā vai par atsevišķa pasūtījumu kvalitāti, Aģentūrai ir jāizskata šī sūdzība un jāsazinās ar Klientu par problēmu, lai rastu abpusēji apmierinošu risinājumu. Aģentūra iespēju robežās risina strīdus sarunu ceļā un sagaida to pašu no klientiem. Strīdi, kurus puses nespēj atrisināt sarunu ceļā, tiek nodoti izšķiršanai šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un visām iesaistītajām pusēm saistošs.

9.2. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi interpretējami saskaņā ar Zviedrijas/Latvijas likumdošanu.

DEFINĪCIJAS

 1. „Noteikumi” ir Baltic Media Ltd. vispārējie saimnieciskās darbības noteikumi.
 2. „Aģentūra” ir Baltic Media Ltd. (Latvijā reģistrēts uzņēmums; reģistrācijas Nr. LV40003172317) vai Baltic Media Translations AB (Zviedrijā reģistrēts uzņēmums, reģistrācijas un PVN maksātāja Nr. SE556675649901).
 3. „Tulkot”, „Tulkots” un „Tulkojums” ir informācijas tulkošana no Avota valodas Mērķa valodā rakstiskā veidā. „Tulkotājs” ir persona, kura tulko.
 4. „Koriģēt”, „Koriģēts” vai „Korektūra” ir Tulkojuma pārskatīšana un tā atbilstības noteiktajam nolūkam noteikšana, salīdzinot Avota tekstu ar Mērķa tekstu un attiecīgi veicot koriģējošus pasākumus. „Korektors” ir persona, kura veic Korektūru;
 5. „Rediģēt” vai „Rediģēts” ir Mērķa teksta pārskatīšana un tā atbilstības noteiktajam nolūkam noteikšana, ievērojot tā nozares normas un attiecīgi veicot koriģējošus pasākumus. „Redaktors” ir persona, kura rediģē;
 6. „Avota teksts” ir jebkurš Tulkojams dokuments, materiāls, teksta, attēlu, fotogrāfiju, grafiku, noformējuma vai citu datu veidu elementi. „Avota valoda” ir valoda, kurā Avota teksts ir rakstīts.
 7. „Avota materiāls” ir jebkurš dokuments, materiāls, teksta, attēlu, fotogrāfiju, grafiku, noformējuma vai cita datu veida, kuru Klients iesniedz Aģentūrai papildus Avota tekstam/-iem, elements.
 8. „Mērķa valoda” ir valoda, kurā Avota teksts tiek tulkots.
 9. „Mērķa teksts” vai „Gatavais darbs” ir Tulkošanas pakalpojuma, ar kuru Aģentūra sniedz un nodod gala dokumentus, failus, materiālus un citus Tulkotus, Koriģētus vai nekoriģētus, Rediģētus vai nerediģētus vai Kvalitātes ziņā novērtētus darbus Klientam, izpildot konkrētu Pasūtījumu, rezultāts;
 10. „Tulkošanas pakalpojumi” ir Tulkošanas vai jebkuri citi saistīti pakalpojumi, kurus Aģentūra sniedz Klientam, pieņemot, ka Gatavais darbs tiek nodots Klientam, izpildot konkrētu Pasūtījumu;
 11. „Klients” ir persona, uzņēmums, organizācija vai valsts/korporatīva iestāde, kurai Aģentūra ir piekritusi sniegt Tulkošanas pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem.
 12. „Pasūtījuma veidlapa” ir oficiāls dokuments vai ekvivalents rakstisks Klienta apstiprinājums, kas lūdz Aģentūru sniegt Tulkošanas pakalpojumus un nodot Gatavo darbu Klientam;
 13. „Pasūtījums” ir Aģentūras apstiprināts Klienta lūgums sniegt Klientam Tulkošanas pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem. Pasūtījums uzskatāms par spēkā esošu tikai tad, kad Aģentūra ir saņēmusi rakstisku pasūtījuma veidlapu no Klienta.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

© 2021 Baltic Media®