Document Translation Services

Språkkurs i latvisk på stedet og på nettet

Språkkurs i latvisk | Latviskkurs Riga | Latvisk språkskole i Riga | Språkkurs i latvisk Riga | Intensivkurs i latvisk

Latvisk språkskole i Riga på stedet og på nettet | Grunnleggende latvisk språkopplæring for utlendinger i Riga, Latvia

Den ISO-sertifiserte nordisk-baltiske språktjenesteleverandøren "BALTIC MEDIA®" tilbyr latvisk språkkurs for deg som vil føle deg komfortabel med å bruke latvisk.

Språklæring er nært knyttet til å lære om den unike latviske kulturen og livsstilen.

Undervisningen er rettet mot
kommunikasjon, nytt ordforråd og kommunikative fraser,
tematisk ordnede samtaleemner (familie, mat, hva man liker/misliker, reiser, hobbyer osv.),
praktiske oppgaver for å utvikle latvisk grammatikk.

Latvisk, med røtter i sanskrit og en indoeuropeisk fortid, er et av Europas eldste språk og har bare litauisk til felles. Disse to språkene utgjør en egen gren av hele den europeiske språkklassifiseringen.
Baltic Media® Language Centre er en utdanningsinstitusjon som er registrert hos den statlige tjenesten for utdanningskvalitet i Latvia.

Det statlige byrået for utdanningsutvikling har registrert utdanningsprogrammene i latvisk, litauisk, svensk, russisk, kommunikasjon osv. ved Baltic Media Language Training Center.

Type programmer: Profesjonell vekst og personlig utvikling (ikke-formell voksenopplæring). Utdanningsdokumenter - sertifikat.

Kursformatet er utarbeidet av fagpersoner som underviser i fremmedspråk og som har mer enn 10 års erfaring med å undervise på universiteter i USA. Kurset vil bli undervist av en erfaren latvisk språkinstruktør.

Baltic Media® Language Training Center Online and Onsite Courses

Latvian language tuition in Riga Office – How to find us?

To register please contact Mārīte +371 67 22 43 95  

[email protected]  

WhatsApp

Additional information here.   

Read more: All planned open language courses

Latvian Language Test

Register for an online course from home

Baltic Media Language Learning Centre offers online language courses as both private lessons and group classes.   You can attend courses that are taking place at Baltic Media office together with other participants online. All participants can attend a video conference via Skype or other online communication tool.

Baltic Media® Language Training Centre offers online group and individual classes | Skype, Zoom, Meet etc.

Read more: All planned open language courses

Language: Basic Latvian. Class: 90 minutes or two academic hours (2x45 min.). Group classes: 4 – 8 students. Cost per 48 academic hours: from 279 EUR (including VAT.) Place: Elizabetes iela 11-1, Rīga, LV-1010

Individual classes on request.

Språkkurs i latviskBaltic Media

Latvian Language Courses | Latvian courses Riga | Latvian language school in Riga | Latvian language course Riga | Intensive Latvian language course

ISO certified Nordic-Baltic language service provider “BALTIC MEDIA®” offers Latvian language courses for those who want to feel comfortable using Latvian. Language learning is closely tied to learning about the unique Latvian culture and lifestyle.

The classes are oriented to:

  • communication, new vocabulary and communicative phrases,
  • thematically arranged conversation topics (family, food, likes/dislikes, traveling, hobbies etc.),
  • practical assignments for developing Latvian grammar skills.
Latvian, rooted in Sanskrit and an Indo-European past, one of Europe’s most ancient languages, shares a common bond only with Lithuanian. These two languages form a separate branch of the whole European language classification.

Baltic Media® Language Centre is an educational institution registered with the State Education Quality Service of the Republic of Latvia.

The State Education Development Agency has registered Latvian, Lithuanian, Swedish, Russian, Communication etc. educational programs of Baltic Media Language Training Center.

Type of programs: Professional growth and personal development (non-formal adult education). Educational documents - certificate.

Instructor    

The course format has been prepared by foreign language teaching professionals who have more than 10 years’ experience teaching in USA universities.  The class will be taught by experienced Latvian language instructor.

Discover Latvian

BALTIC MEDIA Language Training Center teaching team has developed an effective approach for learning Latvian. The course Discover Latvian (A1/1) consists of 10 chapters. Read more here.

We offer:

Language:      Basic Latvian

Class:       90 minutes or two academic hours (2x45 min.)

Group classes:      4 – 8 students

Cost per 48 academic hours:   279 EUR  incl. VAT 21%

Place:      Elizabetes iela 11-1  Rīga, LV-1010

Language tuition in Riga Office – How to find us?

To register please contact Mārīte +371 67 22 43 95  

[email protected]  

WhatsApp

Additional information here.

Evaluate your language skills here

Baltic Media Ltd training premises are conveniently located in the very centre of Riga with car parking opportunities.

Baltic Media Ltd. offers to its clients:

  • Easy applying for courses using the new ONLINE application form and knowledge test;
  • Individual (private) courses and group studies in our study rooms or at the client’s premises;
  • Individual training program;
  • Free Wi-Fi Internet, coffee, tea and snacks at the language training premises which are included in the course fee;
  • Training in modern, light rooms with a good ventilation and air conditioning system;
  • Support by a friendly personnel;
  • Convenient location in the centre of Riga with parking opportunities. You can get to us by tram, trolleybus or bus if using public transport.

Why Choose Baltic Media Language Training Centre?

Latvian Language Training Riga

How Can Language Courses Boost Your Business?

Evaluate your language skills

Discover Latvian - an effective approach for learning Latvian

Latvian language course | How long does it takes to master Latvian?

Latvian language courses for foreigners

Apply here