Medical translation services

Zinātniski tulkojumi

Zinātniski pētniecisko darbu un zinātnisko publikāciju tulkošana | Mēs specializējamies zinātniskajā tulkošanā un rediģēšanā

Tulkošanas pakalpojumi akadēmisko zinātņu pētniekiem: Zinātniskie raksti, doktora disertācijas, maģistru darbi, promociju darbi, tehniskie ziņojumi, konferenču materiāli un raksti zinātniskos žurnālos

Satura rādītājs show

Kas ir zinātniskie un akadēmisko pētījumu tulkojumi?

Zinātniskā un akadēmiskā tulkošana ir zinātnisko pētījumu, promocijas darbu, akadēmisko rakstu un tehnisko dokumentu tulkošana no vienas valodas uz citu. Zinātniskais tulkojums prasa ievērojamas akadēmiskās zināšanas un kompetenci, jo tulkojuma saturs bieži ir sarežģīts un specializēts. Zinātniskajiem un akadēmiskajiem tulkotājiem ne tikai brīvi jārunā mērķa valodā, bet arī labi jāpārzina tulkojamā tematika un terminoloģija. Šāda veida tulkojumi ietver, bet neaprobežojas tikai ar pētniecisko darbu, doktora disertāciju, tēžu, tehnisko ziņojumu, konferenču materiālu un zinātnisko žurnālu rakstu tulkošanu.

Zinātniski tulkojumi un tulkošanas pakalpojumi Ziemeļeiropā

Zinātniski tulkojumi ir specializēti tulkošanas pakalpojumi, kas vērsti uz zinātnisko un tehnisko dokumentu tulkošanu. Šie dokumenti var ietvert pētnieciskos darbus, klīniskos pētījumus, patentus, medicīnisko dokumentāciju un inženiertehniskās rokasgrāmatas. Zinātniski tulkojumi ir ļoti svarīgi, lai apmainītos ar zinātniskajām zināšanām un pētījumiem pāri robežām un valodām.

Zinātniskās tulkošanas pakalpojumus parasti sniedz tulkošanas biroji, kuriem ir tulkotāju tīkls, kas ir attiecīgo jomu eksperti. Šiem tulkotājiem ir dziļa izpratne par zinātniskajiem un tehniskajiem jēdzieniem tekstos, kurus viņi tulko, kā arī spēja šos jēdzienus precīzi un brīvi pārtulkot mērķa valodā.

zinātnisko tekstu tulkošana

Doktora disertāciju, promocijas darbu, zinātnisko rakstu un citu zinātnisko darbu rediģēšana un korektūra

Nodrošinām augstas kvalitātes doktora darbu, disertāciju, maģistra darbu, pētījumu rezultātu, zinātnisko rakstu, eseju tulkojumus. Mēs piedāvājam zinātnisko publikāciju rediģēšanu un korektūru angļu valodā, kas ir nepieciešama pirms zinātnisko rakstu publicēšanas akadēmiskajos žurnālos. Tas ir mūsu ikdienas darbs.

Akadēmisko un zinātnisko tekstu tulkošana ir sarežģīts process, kas prasa dziļu izpratni gan par oriģinālvalodu, gan par mērķa valodu. Turklāt tulkotājam ir jāpārzina specifiskās zinātniskās komunikācijas prasības.

Mūsu tulkotāji tulko TIKAI savā dzimtajā valodā un dzīvo valstī, kur šī valoda ir oficiālā valoda vai arī ir ikdienā sastopama. Mums ir sava sistēma tulkotāju testēšanai. Prasības: lingvistiskā izglītība, vismaz 5 gadu pieredze tulkošanā, citu klientu atsauksmes, testa tulkojums.

Akadēmisko darbu valodas stils

Sagatavojot  akadēmisko darbu tulkošanai, svarīgi to uzrakstīt korektā zinātniskā valodā. Jo kvalitatīvāks būs avota teksts , jo labāks tulkojums sanāks gala rezultātā.

Latvijas Universitāte uzskata, ka akadēmiskais rakstības stils prasa daudz lielāku rūpību, apdomību nekā ikdienas rakstība (piemēram, vēstules), un tas noteikti ir pārdomātāks nekā sarunvalodas stils. Akadēmiskajai valodai raksturīgs

 • Precizitāte un akurātums – attiecībā uz definīcijām un terminiem.
 • Piesardzīgums – valoda nav pārāk kategoriska un tieša.
 • Apdomīga un skaidra sasaiste starp idejām, pierādījumiem un spriedumiem.
 • Objektīvs, nevis emocionāls vai daiļrunīgs izklāsts.
 • Fakti tiek nodalīti no viedokļiem.
 • Loģiska secība un struktūra.
 • Mēreni skeptiska pieeja, kas studēto pakļauj šaubām, jo ir alternatīvas idejas un pierādījumi, kas jāņem vērā, tā nonākot pie jaunām atziņām.
 • Netiek izmantoti radikāli iebildumi vai apgalvojumi.
 • Rakstot atsauces, jābūt norādēm, no kādiem avotiem ņemta informācija.

Rakstot esejas, referātus un citus studiju darbus nākas piedomāt, kā veidot izklāstu, pievienot idejas, izmantot pierādījumus, atsauces uz avotiem, lai teksts loģiski sasaistītos.

  • Pievienojot idejas var izmantot: atkal, tāpat, vēlreiz, arī, un, un tad, kā arī, turklāt, tāpat būtiski, beidzot, galīgi, pirmkārt (otrkārt, treškārt), vienā gadījumā, papildu, papildus, sākumā, visbeidzot, turpmāk, turklāt, pie tam, vispirms, beigās, līdzīgi, nākamais.
  • Akcentējošās frāzes: galvenokārt, visbeidzot, vienādi būtiski, īpaši, patiešām, faktiski, tā ir taisnība, ka.., vissvarīgākais, protams, patiesi, precīzi.
  • Ilustrējot ideju: kā ilustrācija tam, piemēram, citiem vārdiem sakot, īpaši, proti, tas ir, ilustrējot.
  • Salīdzinot idejas: tādā pašā veidā, līdzīgi, tāpat.
  • Pretstatot idejas: bet, bet tajā pašā laikā, turpretim, pretēji, lai gan, salīdzinājumā ar, neņemot vērā, tomēr, kaut gan, gluži otrādi, no otras puses, citādi, drīzāk, labāk, nedomājot par, diemžēl, vēl arvien, kaut gan, neskatoties uz.
  • Norādot uz cēloņiem un sekām: atbilstoši, tā rezultātā, tādēļ, tātad, no tā laika, pretējā gadījumā, tādā mērā, arī tāpēc, turklāt, toreiz, sakarā ar to, tādam nolūkam.
  • Ievietojot idejas laika secībā: jau, atkal, pirmkārt, beidzot, tūliņ, uzreiz, tajā  laikā, tajā pašā laikā, īsi, koncentrēti, līdztekus, iepriekš, galu galā, pirmkārt (otrkārt, treškārt utt.), senāk, iepriekš, pakāpeniski, nekavējoties, nākotnē, pa to laiku, vēlāk, pēc tam, nekad, tagad, drīz, tūlīt, pašlaik, precīzi, tieši, nesen, pēdējā laikā, drīz, drīzumā, vienlaicīgi, līdz šim, pēc tam, dažkārt, pēkšņi, tad, līdz šim brīdim
  • Apkopojot domas: visumā, vispār, kopumā/ņemot, pilnīgi, gluži, kā ticis minēts, beidzot, vienkāršiem vārdiem sakot, noslēgumā, īsumā, apkopojot, citiem vārdiem sakot, tā ir.

Zinātniskās tulkošanas pakalpojumus var izmantot dažādiem mērķiem, tostarp:

 • dalīties ar pētījumu rezultātiem ar starptautisko sabiedrību;
 • pētniecības darbu iesniegšanai starptautiskos žurnālos;
 • klīnisko pētījumu veikšana vairākās valstīs;
 • medicīnisko ierīču un zāļu reglamentējošās dokumentācijas sagatavošana;
 • tulkojot mācību materiālus starptautiskiem uzņēmumiem.

Izvēloties zinātniskās tulkošanas pakalpojumu, ir svarīgi ņemt vērā šādus faktorus:

 • tulkotāju pieredzi un kompetenci;
 • kvalitātes nodrošināšanas procesu, ko izmanto birojs;
 • pakalpojuma izpildes laiks un izmaksas.

Dažas priekšrocības, ko sniedz zinātnisko tulkojumu pakalpojumu izmantošana:

 • Zinātnisko tulkojumu pakalpojumus sniedz tulkotāji, kuri labi pārzina tulkojamo tekstu zinātniskos jēdzienus. Tas nodrošina, ka tulkojumi ir precīzi un uzticami.
 • Plūstamība: Zinātnisko tulkojumu pakalpojumus veic tulkotāji, kuriem mērķa valoda ir dzimtā valoda. Tas nodrošina, ka tulkojumi ir tekoši un idiomātiski.
 • Konsekvence: Zinātnisko tulkojumu pakalpojumu sniedzējiem parasti ir kvalitātes nodrošināšanas process, lai nodrošinātu, ka visi tulkojumi atbilst augstajiem kvalitātes standartiem.
 • Drošība: Izmantojot zinātnisko tulkojumu pakalpojumus, jūs varat būt drošs, zinot, ka jūsu tulkojumus veic profesionāļi, kuriem ir pieredze un zināšanas, lai darbu paveiktu pareizi.

Ja jums nepieciešams tulkot zinātniskus vai tehniskus dokumentus, iesakām izmantot zinātniskās tulkošanas pakalpojumos specializētu biroju. Tas nodrošinās, ka jūsu tulkojumi būs precīzi, plūstoši un konsekventi.

Zinātniski tulkojumi ISO 9001:2015 certified company

Zinātniskās valodas un tulkošanas eksperti Ziemeļeiropā

Mums ir kvalificēts biroja personāls: visi ir ieguvuši akadēmisko izglītību. Lielākajai daļai mūsu darbinieku ir izglītība valodniecībā, tulkošanā vai citās līdzīgās nozarēs, ir doktora grāds valodniecībā un komunikācijā. Tāpēc varat būt droši, ka vienmēr saņemsiet profesionālu valodu pakalpojumu un pamatotu padomu, kā arī augstākā līmeņa rezultātu.

Mēs piedāvājam konkurētspējīgas cenas par kvalitatīvu zinātnisko tulkojumu, ātru piegādi un draudzīgu sadarbību ar klientiem. Baltic Media tulkotāji specializējas šādu produktu grupu tulkošanā: zinātnisko tekstu tulkošana, akadēmisko dokumentu tulkošana, apliecināti tulkojumi, tīmekļa lapu tulkošana e-komercijai, juridiskie, tehniskie, medicīniskie tulkojumi.

Tulkošanas birojs Baltic Media ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 standartam un ir Eiropas Valodu nozares asociācijas ELIA un Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas GALA biedrs.

Mēs tulkojam zinātniskus rakstus, disertācijas, zinātnisko pētījumu ziņojumus, konferenču publikācijas, monogrāfijas, grāmatas un grāmatu nodaļas un citus akadēmiskus un zinātniskus tekstus.

Visus mūsu akadēmiskos un zinātniskos tulkojumus veic un rediģē cilvēki. Termins "cilvēku veikts tulkojums" tiek lietots pretstatā mašīntulkojumam. Cilvēka veikto tulkojumu veic cilvēks tulkotājs, savukārt mašīntulkojumu veic tulkošanas mašīna un pēc tam to rediģē korektors.

Zinātniski tulkojumi | Mēs saprotam zinātnes valodu

Baltic Media® Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tulkošanas birojs ir vadošais digitālo tulkošanas pakalpojumu sniedzējs Ziemeļeiropā, kas specializējas Ziemeļeiropas (tostarp Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, slāvu) valodās, galvenokārt sniedzot tulkošanas pakalpojumus no/uz zviedru, somu, dāņu, islandiešu, fēru, norvēģu, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā tulkošanas pakalpojumus korporatīvajiem, valsts un privātajiem klientiem.

How a Translation Agency Works
The process of scientific translation, localization and transcreation

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātniskās tulkošanas pakalpojumi

Akadēmiskais teksts ir rakstīts lietišķā valodā. Tas nozīmē, ka tekstam jābūt objektīvam, pareizam un uz faktiem orientētam. Rakstīt akadēmiski nozīmē arī kritisku un analītisku pieeju, t. i., ka tiek uzdoti jautājumi un formulētas problēmas. Tieši ar kritiski-analītisku attieksmi jūs varat sniegt jaunu skatījumu uz tēmu, nevis vienkārši reproducēt to, ko citi jau ir uzrakstījuši. Tas attiecas arī uz akadēmiskā teksta tulkošanu.

Akadēmisko un zinātnisko tekstu tulkojumu cena | Cena par vārdu

Atkarībā no valodas un teksta nozares tulkojums pie mums maksā no 0,03 līdz 0,18 EUR par vārdu. Mēs piedāvājam profesionālus tulkojumus, ieskaitot valodas pārbaudi un korektūru, par 20-25% lētāk nekā citi Ziemeļvalstīs esošie tulkošanas biroji. Tas ir iespējams, jo esam tīmekļa uzņēmums ar ražošanas biroju Rīgā, Latvijā, un tādējādi varam piedāvāt zemākas cenas par jūsu tulkojumiem nekā citi Ziemeļvalstu tulkošanas biroji.

Turklāt mēs varam vēl vairāk samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, izmantojot mūsu CAT rīkus.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Tulkojumu kvalitāte un konfidencialitāte mūsu zinātniskajiem tulkotājiem

Tulkošanas un valodu apmācības birojs Baltic Media Ltd strādā saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 prasībām un starptautisko standartu. Tā ir īpaša garantija, ka visos uzņēmuma līmeņos tiek nodrošināti efektīvi kvalitātes nodrošināšanas, darba vides, atbildības sadalījuma un kvalitātes pārbaudes pasākumi.

Visi Baltic Media grupas uzņēmumi un to piegādātāji ievēro stingrus konfidencialitātes līgumus. Baltic Media Ltd ir atbildīga par mūsu klientu konfidenciālās informācijas drošu glabāšanu.

Cilvēka - profesionāla tulkotāja veikta tulkošana

Visus mūsu zinātniskos tulkojumus veic un rediģē cilvēki. Termins "cilvēciskais tulkojums" tiek lietots pretstatā mašīntulkojumam. Cilvēka tulkojumu veic cilvēks tulkotājs, savukārt mašīntulkojumu veic tulkošanas mašīna un rediģē redaktors.

Mūsu tulkotāji veic tulkojumus TIKAI savā dzimtajā valodā un dzīvo valstī, kur šī valoda ir vai nu oficiālā valoda, vai valoda, kas dominē sabiedriskajā dzīvē. Mums ir sava tulkotāju testēšanas sistēma. Kritēriji: lingvistiskā izglītība, vismaz 5 gadu pieredze zinātniskajā tulkošanā, citu klientu atsauksmes, testa tulkojums.

Mēs piedāvājam precīzus un izmaksu ziņā izdevīgus zinātniskās tulkošanas pakalpojumus, lai palīdzētu jums ievērot bieži vien saspringtos tulkošanas termiņus un izvairītos no dārgām tulkošanas kļūdām, kā arī novērstu jebkādus pārpratumus par zinātniskajiem darbiem. Visi mūsu augsti kvalificētie tulkošanas profesionāļi ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka viņu valodas prasmes papildina izcilas zināšanas zinātnē.

Kvalitatīvam zinātniskajam tulkojumam ir nepieciešamas valodas zināšanas, kas apvienotas ar akadēmiskajām zināšanām, lai nodrošinātu, ka zinātniskās detaļas tiek tulkotas un izmantotas atbilstoši un ka ļoti sarežģītas zinātniskās idejas tiek nodotas loģiski un skaidri.

Jūsu zinātnisko dokumentu konfidencialitāte un drošība

Mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, kuri ir parakstījuši konfidencialitātes un neizpaušanas līgumus, kas nozīmē, ka visa jūsu informācija pie mums ir drošībā.

Zinātniski tulkojumi | Apdrošināšana

Mūsu profesionālās atbildības apdrošināšana (PLI), ko sauc arī par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (PII), sniedz mūsu klientiem papildu drošību. Visi mūsu valodu pakalpojumi ir apdrošināti. Mēs nodrošinām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, lai segtu zaudējumus, kas nodarīti trešās personas individuālajam īpašumam un veselībai.

Ja jums ir zinātnisks raksts, kuru nepieciešams lokalizēt citā valodā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošo bezmaksas piedāvājuma veidlapu vai izmantojot mūsu e-pastu - [email protected].

Bezmaksas cenas pieprasījums

Zinātniskā un akadēmiskā tulkošana ir viena no Baltic Media tulkošanas biroja specializācijas jomām.