1about us scaled

Käännöksen prosessi 

Käännöksen, lokalisoinnin ja luovan käännöksen prosessi vaihe vaiheelta

ISO-sertifioidussa pohjoismaalais-baltialaisessa digitaalisessa käännöstoimistossa Baltic Media, joka keskittyy pohjoismaisiin ja baltialaisiin kieliin

kaannostoimisto Käännöksen prosessi 

1. Uusi käännöspyyntö

Asiakas toimittaa käännettävät tiedostot ja projektin tiedot.

2. Projektin analyysi

Vastaanotetut tiedostot analysoidaan, vaatimukset selvennetään asiakkaan kanssa ja projektin parametrit määritetään. Tässä vaiheessa kaikki saatavana olevat viitemateriaalit, tyylioppaat, sanastot tai käännösmuistit pyydetään/luodaan.

3. Hintatarjous

Luodaan hintatarjouslomake, josta tulee palvelusopimuksemme asiakkaan hyväksynnästä riippuen.

4. Projektin valmistelu

Kun hintatarjous on vahvistettu kirjallisesti, sähköinen projekti luodaan työnkulkujärjestelmäämme. Aikarajat määritetään projektin eri vaiheille.

5. Tiimin muodostaminen

Globaalista tietokannastamme valitaan asiantuntevat kielitieteilijät, jotka puhuvat kyseistä kieltä äidinkielenään ja ovat aiheen erikoistuntijoita.

6. Käännös. Lokalisointi. Luova käännös.

Tiedostot lähetetään kääntäjälle ja samaan aikaan varataan resurssit editointia ja oikolukua varten. Vaatimukset ja määräajat selvitetään ja vahvistetaan.

7. Editointi

Käännetyt tiedostot toimitetaan editorille, joka vertaa niitä lähdetekstiin ja tarkistaa täydellisyyden ja kontekstuaalisen tarkkuuden.

8. Paikallisten markkinoiden mukainen tarkistus asiakkaan kanssa (valinnainen)

Ennen viimeistelyä ja julkaisua teksti lähetetään asiakkaalle paikallisten markkinoiden mukaista arviointia varten ja vahvistamaan, että terminologia ja sisältö on toteutettu asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

9. Oikoluku ja DTP

Editoidut tiedostot toimitetaan oikolukijalle varmistamaan, että kaikki oikeinkirjoituksen, kieliopin ja kulttuurin piirteet ovat oikein ja että käännökset ovat sujuvasti luettavia.

Tarvittaessa projektitiedostot siirtyvät DTP-vaiheeseen. Kaikki viimeiset muotoilua, esitystapaa tai tiedostomuotoa koskevat ongelmat ratkaistaan tässä.

10. Sisäinen laaduntarkistus

Ennen toimitusta projektipäällikkö suorittaa lopullisen tarkastuksen toimitettaville materiaaleille varmistaakseen, että ne täyttävät asiakkaan vaatimukset ja ovat oikeassa muodossa.

11. Toimitus asiakkaalle ja toimituksen jälkeinen laadunvarmistus

Käännetyt, editoidut ja oikoluetut tiedostot toimitetaan asiakkaalle käyttäen sovittua toimitustapaa. Pysymme yhteydessä asiakkaaseen koko prosessin ajan, ja otamme aina mielellämme palautetta vastaan työmme laadusta.

Baltic Media Käännöksen prosessi

Baltic Media on Pohjois-Euroopassa toimiva ISO-sertifioitu kielipalvelujen tarjoaja, jolla on alalta yli 25 vuoden kokemus.

Mitä kääntäjä tekee?

Kääntäjä toimittaa käännöksen asiakkaalle. Asiakas voi antaa palautetta käännöksestä, jonka perusteella kääntäjä voi tehdä tarvittavat muutokset.

Käännöksen prosessi voi vaihdella sen mukaan, millainen teksti on kyseessä ja mitä vaatimuksia asiakkaalla on. Esimerkiksi teknisen tekstin käännöksessä on tärkeää, että käännös on tarkka ja teknisesti oikea. Markkinointitekstin käännöksessä on tärkeää, että käännös on sujuva ja kohdeyleisön mieltymysten mukainen.

Käännöksen prosessissa voidaan käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Kääntäjät käyttävät usein käännösohjelmistoja, jotka voivat auttaa nopeuttamaan käännöstä ja parantamaan sen laatua. Kääntäjät voivat myös käyttää erilaisia käännösmuistijärjestelmiä, jotka tallentavat aiemmat käännökset ja voivat auttaa löytämään sopivia vastineita.

Käännöksen prosessi on monimutkainen ja vaatii kääntäjältä sekä kielitaitoa että kulttuurituntemusta. Käännöksen laatu riippuu kääntäjän taidoista ja kokemuksesta, sekä käytetyistä työkaluista ja menetelmistä.

Kääntäjä on ammattilainen, joka kääntää tekstiä tai puhetta yhdestä kielestä toiseen. Kääntäjän työn tavoitteena on luoda teksti tai puhe, joka on yhtä tarkka ja sujuva kuin alkuperäinen teksti tai puhe.

Kääntäjän työhön kuuluu muun muassa seuraavia tehtäviä:

  • Tekstin tai puheen kieliopin ja sanaston analysointi
  • Sopivien sanojen ja ilmausten valinta kohdekielelle
  • Kulttuuristen nyanssien huomioon ottaminen
  • Teknisen tai tieteellisen terminologian kääntäminen
  • Käännöksen tarkistus ja laadunvarmistus

Kääntäjän työ on monipuolista ja vaatii sekä kielitaitoa että kulttuurituntemusta. Kääntäjän on myös oltava tarkka ja huolellinen työssään.

Kääntäjät työskentelevät useissa eri ympäristöissä, kuten käännöstoimistoissa, yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä. Kääntäjiä voidaan palkata vakituiseen työsuhteeseen tai freelancerina.

Kääntäjän ammatissa tarvitaan seuraavia taitoja ja ominaisuuksia:

  • Erinomainen kielitaito lähtö- ja kohdekielessä
  • Kulttuurinen tuntemus
  • Tarkkuus ja huolellisuus
  • Luovuus
  • Kommunikointitaidot

Kääntäjän ammatillista osaamista voi kehittää opiskelemalla käännöstiedettä tai kielitiedettä yliopistossa. Kääntäjät voivat myös osallistua erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Kääntäjän työ on tärkeää kansainvälisessä maailmassa. Kääntäjät mahdollistavat ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen eri kielten yli.